Archive

Archive for May 26th, 2013

In any language the message is the same –

May 26th, 2013 Comments off

Romans 8:38-39 New International Version (NIV)   For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons,neither the present nor the future, nor any powers,  neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.

.

Chinese New Testament:  (ERV-ZH)  因为我坚信,不论是死还是生,不论是天使,还是统治的灵,不论是现在还是将来,不论任何精神力量,  不论是在我们之上的任何事物,还是在我们之下的任何事物,或其它被造的一切,都无法把我们与体现在主基督耶稣身上的上帝之爱分开。

.

Vietnamese Bible: (BPT)  Tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, thiên sứ, thần linh, việc hiện tại, việc tương lai, quyền lực,  những gì bên trên chúng ta, bên dưới chúng ta, hoặc bất cứ biến cố nào trên thế giới, không điều gì có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu mà Thượng Đế đã bày tỏ ra trong Giê-xu, Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.

.

Римляни 8:38-39 Ukrainian New Testament:  (ERV-UK)  Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні Ангели, ні вищі духи, ні те що тепер, ні те що в майбутньому, ані яка духовна влада, ніщо над нами, ані під нами, ні будь-яке інше створіння — ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться в Христі Ісусі, нашому Господі.

.

Warumi 8:38-39 Swahili New Testament (SNT) Kwa maana nina hakika kuwa, si kifo wala uzima; si malaika wala mashetani; si mambo ya sasa wala mambo yajayo au mamlaka nyingineyo yote; si mambo yaliyo juu wala yaliyo chi ni sana; wala hakuna kitu kingine cho chote kati ya vitu vyote alivyoumba Mungu kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu.

We the Motivational Quotes Widget